مواد غذایی درجه آگار

  • Food Grade agar

    مواد غذایی درجه آگار

    آگار گرید غذایی Fujian Global Ocean از جلبک دریایی اندونزی و چین به عنوان مواد اولیه استفاده می کند ، این ماده طبیعی ماده استخراج شده از جلبک دریایی با روش های علمی است. آگار نوعی کلوئید آب دوست است که نمی تواند در آب خنک حل شود اما به راحتی می تواند در آب جوشانده حل شده و به آرامی در آب داغ حل شود. آگار گرید غذایی Fujian Global Ocean می تواند محلول ژل پایدار زیر 1٪ ایجاد کند ، بنابراین یکی از مواد اولیه مهم در صنایع غذایی است. این می تواند برنامه بهتری باشد ...