آگاروز

  • Agarose

    آگاروز

    آگاروز یک پلیمر خطی است که ساختار اصلی آن یک زنجیره طولانی از 1 ، 3 پیوند β-D-گالاکتوز و 1 ، 4 پیوند 3 ، 6-انیدرو-α-L-گالاکتوز است. آگارز به طور کلی در آب حل می شود تا بیش از 90 heated گرم شود ، و هنگامی که دما به 35-40 ℃ کاهش می یابد ، ژل نیمه جامد خوبی تشکیل می شود ، که این ویژگی اصلی و پایه استفاده های متعدد آن است. خواص ژل آگارز معمولاً از نظر مقاومت ژل بیان می شود. هرچه مقاومت بالاتر باشد ، عملکرد ژل نیز بهتر است. آگارز خالص زیاد است ...