پیشرفت شرکت

که در
2010

شرکت بیوتکنولوژی جهانی اقیانوس فوجیان ، آموزشی ویبولیتین تاسیس شد.

که در
2013

دسته اول محصولات به تولید انبوه رسیدند.

که در
2014

تولید و فروش سالانه آگار بیش از 300 تن ، درآمد 34.86 میلیون RMB.

که در
2015

تولید و فروش سالانه آگار بیش از 500 تن ، درآمد 52.37 میلیون RMB.

که در
2016

در "سه صفحه جدید" ذکر شده است.

که در
2017

خروجی صنعتی به بالاترین اهرم